CLP

CLP-asetus (asetus (EY) nro 1272/2008 tuli voimaan 20. tammikuuta 2009 johtuen tarpeesta sisällyttää yhteisön lainsäädäntöön Yhdistyneiden kansakuntien GHS-järjestelmän kriteerit koskien kemikaalien ja kemiallisten seosten luokitusta, merkintää ja pakkausta sekä kansainvälisen yhdenmukaistamisen saavuttamiseksi.

CLP:n tärkeimpiä tavoitteita on määrittää, onko aineella tai seoksella ominaisuuksia, jotka on luokiteltava vaarallisiksi. Kun tällaiset ominaisuudet on tunnistettu ja näin ollen aine tai seos luokiteltu, niiden havaitut vaarat on ilmaistava etiketeillä. Lisäksi vaaralliset aineet ja seokset on pakattava asianmukaisesti niiden turvallisen toimittamisen varmistamiseksi.

Koska kyseessä on eurooppalainen asetus, 20. tammikuuta 2009 alkaen CLP-asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa, sopeutumisjaksot huomioon ottaen, ja se on ollut pakollinen kokonaisuudessaan kesäkuusta 2015 alkaen.

CLP-asetuksessa otetaan huomioon suurin osa GHS-järjestelmän kohdista. Siinä esitetään kuitenkin myös muunnoksia GHS-järjestelmään (EUH-lausekkeet, artiklan 45 mukainen ilmoitus myrkytyskeskuksiin...)

Chemeter luokittelee tuotteesi automaattisesti asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaisesti.