CLP

Rozporządzenie CLP (rozporządzenie (WE) nr 1272/2008) weszło w życie z dniem 20 stycznia 2009 roku ze względu na konieczność włączenia do prawa wspólnotowego kryteriów globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów ONZ, mającego na celu ujednolicenie przepisów w zakresie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i ich mieszanin na szczeblu międzynarodowym.

Jednym z celów rozporządzenia CLP jest określenie, czy dana substancja lub mieszanina ma właściwości, które należy uznać za niebezpieczne. Po identyfikacji i klasyfikacji tej substancji lub mieszaniny należy podać wykryte zagrożenia za pomocą oznakowania. Ponadto aby zapewnić bezpieczne dostawy substancji i mieszanin, ustanowiono przepisy w sprawie ich pakowania.

Z uwagi na fakt, że jest to rozporządzenie Unii Europejskiej, rozporządzenie CLP bezpośrednio obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich od dnia 20 stycznia 2009 roku, a ze względu na okresy adaptacji wszystkie jego aspekty stały się w pełni wiążące od czerwca 2015 r.

Rozporządzenie CLP uwzględnia większość zaleceń GHS, wprowadza jednak pewne modyfikacje (oznaczenia EUH, powiadamianie organów odpowiedzialnych na mocy art. 45 itp.)

Chemeter automatycznie klasyfikuje produkty zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).