Karty produktów niebezpiecznych

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) obowiązkowe stało się przestrzeganie artykułu 45 w sprawie wyznaczania jednostek odpowiedzialnych za otrzymywanie informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia:

Państwa członkowskie powołują organ lub organy odpowiedzialne za otrzymywanie od importerów i dalszych użytkowników wprowadzających mieszaniny do obrotu informacji istotnych, w szczególności przy określaniu środków profilaktycznych i leczniczych, zwłaszcza w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia. Informacje te obejmują skład chemiczny mieszanin wprowadzanych do obrotu i zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie, w tym identyfikację substancji, które wchodzą w skład mieszanin i dla których zgodnie z art. 24 Agencja przyjęła wniosek o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej.

W Hiszpanii takim wyznaczonym organem jest Państwowy Instytut Toksykologii i Kryminalistyki (INTCF), a procedura notyfikacji za pośrednictwem kart charakterystyki podlega zarządzeniu JUS/836/2013. Należy pamiętać, że w przypadku produktów objętych obowiązkiem notyfikacji należy jej dokonać do czerwca 2017 r.

Jako że nie ustanowiono jeszcze harmonizacji w zakresie procedury ani formatu notyfikacji na szczeblu europejskim, każdy kraj dysponuje własnym, odmiennym systemem. Trwają jednak prace nad harmonizacją treści kart produktów niebezpiecznych na szczeblu unijnym, w których SIAM aktywnie uczestniczy jako członek kilku grup roboczych (beta-tester platformy generowania unijnych kart produktów niebezpiecznych, grupa robocza ds. UFI...)

Chemeter ma możliwość automatycznego generowania kart charakterystyki zgodnych z przepisami prawa Hiszpanii i Portugalii. Podobnie za pośrednictwem naszej służby doradczej przesyłamy powiadomienia do różnych ośrodków toksykologicznych na szczeblu europejskim.