CLP

Regulamentul CLP (Regulamentul (CE) nr 1272/2008 a intrat în vigoare la 20 ianuarie 2009, datorită necesității de a introduce în cadrul legislației comunitare a criteriilor Sistemului Global Armonizat (GHS) al Organizației Națiunilor Unite privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor chimice și pentru a câștiga o armonizare la nivel internațional.

Unul dintre obiectivele principale CLP este stabilirea gradului de periculozitate a substanțelor sau ale amestecurilor. Odată ce aceste proprietăți sunt identificate, iar substanța sau amestecul este clasificat în consecință, vor trebui comunicate pericolele identificate în urma etichetării. De asemenea, pentru supravegherea unei furnizări sigure a substanțelor și ale amestecurilor periculoase , se vor respecta anumite dispoziții referitoare la ambalare.

Deoarece este vorba de un Regulament european, Regulamentul CLP se aplică direct în toate Statele Membre, din data de 20 ianuarie 2009, cu unele perioade de adaptare, fiind obligatoriu în toate privințele, din iunie 2015.

Regulamentul CLP ia în considerare majoritatea recomandărilor GHS, cu toate acestea, introduce variații asupra acestuia (fraze EUH, notificarea centrelor toxicologice în conformitate cu articolul 45...)

Chemeter clasifică automat produsele sale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP).