Δελτίο Τοξικολογίας

Από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) καθίσταται υποχρεωτική η συμμόρφωση με το άρθρο 45 σχετικά με τον ορισμό των φορέων που είναι αρμόδιοι για την παραλαβή πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση της υγείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:

Τα κράτη μέλη ορίζουν τα όργανα που είναι αρμόδια για την παραλαβή, τους εισαγωγείς και τους επόμενους χρήστες που διαθέτουν μείγματα, και τις σχετικές πληροφορίες, ειδικότερα, για τη διατύπωση προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων, που αφορούν ιδίως στην αντιμετώπιση της υγείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τη χημική σύνθεση των μειγμάτων που κυκλοφορούν στο εμπόριο και έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα, λόγω των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία ή φυσικά μείγματα τα αποτελέσματα των οποίων και η χημική ταυτότητα των ουσιών ανήκει στα μείγματα για τα οποία ο Οργανισμός έχει αποδεχθεί μια εναλλακτική χημική ονομασία σύμφωνα με το άρθρο 24.

Στην Ισπανία ο οριζόμενος οργανισμός είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Τοξικολογίας και Εγκληματολογικών Επιστημών (INTCF), και η διαδικασία κοινοποίησης από τα δελτία δεδομένων ασφαλείας ρυθμίζεται από την Εντολή JUS / 836/2013. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι τα προϊόντα αυτά πρέπει να κοινοποιηθούν πριν από τον Ιούνιο 2017.

Σήμερα δεν υπάρχει εναρμόνιση ούτε στη μορφή ούτε στη διαδικασία κοινοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την κάθε χώρα να έχει το δικό της σύστημα αναφοράς και κοινοποίησης. Ωστόσο, εργάζεται για την εναρμόνιση των πληροφοριών σχετικά με τις τοξικολογικές καρτέλες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η SIAM συμμετέχει ενεργά ως μέλος διαφόρων ομάδων εργασίας (συμμετοχή στη πλατφόρμα δημιουργίας καρτελών τοξικολογίας με προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ομάδα εργασίας για UFI ...)

Το Chemeter έχει τη δυνατότητα αυτόματης παραγωγής φύλλων δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τια κριτήρια της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Ομοίως, μέσω κοινοποιήσεων η συμβουλευτική υπηρεσία μας μπορεί να ενημερώσει τα διάφορα κέντρα τοξικής δηλητηρίασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.